البرهان


علامه طباطبایی رحمه الله

انسان از راه فعل به کمالات میرسد خواه سعادتمند گردد یا شقاوتمند نفس موجود مجردی است که یک نحوه تعلقی به جسم دارد و اعمالش را از راه جسم انجام میدهد ...نحوه ی ارتباط وتعلق نفس به بدن  چنان که تصور میکنیم مانند حال ومحل وظرف و مظروف نیست ... بلکه نفس مجرد است نفس صورت {فعلیت} است وبدون آلت و ابزار آن . البته نفس مجرد تام نیست وگرنه حرکت جوهری و حرکت در ذات آن معنی نداشت بلکه با تعلق به بدن به سوی کمال وتجرد تام حرکت میکند...